INFORMACE O SLUŽBÁCH

Domov pro seniory v Senior centru Přepychy, je službou realizovanou ve vlastním pobytovém zařízení. Služby poskytujeme osobám, které jsou odkázány na trvalou pomoc další osoby; dále osobám, které mají sníženou soběstačnost, a to z důvodu věku, chronického či jiného onemocnění. Pečujeme zárověň o klienty, o které se již rodina nemohla postarat, která jim zajistila i dohled pečovatelské služby, ale tato služba začala být nedostačující. V tomto zařízení poskytujeme péči, dohled a dopomoc 24 hodin denně, 365 dní v roce.


CÍLOVÁ SKUPINA

Domov pro seniory poskytuje služby sociální péče osobám od 50 let věku, jejichž soběstačnost je snížena z důvodu věku nebo nepříznivého zdravotního stavu, a které vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

„Smlouva o poskytování sociální služby“ nebude uzavřena s osobami,

  • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnické zařízení (závisí na individuálním posouzení lékařem),
  • které trpí akutním infekčním onemocněním,
  • které narušují kolektivní soužití,
  • s primárním mentálním postižením.

Služby jsou poskytovány především klientům, kteří již dále nemohou žít ve svém domácím prostředí nebo jejich rodina nedokáže již zabezpečit jejich potřeby a jejichž situace vyžaduje pravidelnou komplexní a odbornou péči.

UBYTOVÁNÍ

Klienti jsou ubytováni v jednolůžkových a dvojlůžkových pokojích. Pokoje jsou vybaveny lůžkem, nočním stolkem, šatní skříní a televizí. Dvojlůžkové pokoje jsou spojeny chodbičkou, kde je přístup na WC a do koupelny. Na každém oddělení se nachází velká bezbariérová koupela, kde se provádějí nejčastěji celkové koupele našich klientů.

Součástí zařízení je společná jídelna, která je určena pro stravování klientů, kteří jsou mobilní. Ostatním klientům je strava donášena na pokoj.

STRAVOVÁNÍ

Stravování je podáváno 4krát denně na základě plánu předem schváleného nutriční terapeutkou. Strava je připravována v kuchyni a následně servírována do jídelny nebo do pokojů podle aktuálního zdravotního stavu. Po celý den jsou k dispozici teplé i studené nápoje.

Další informace o ubytování naleznete v sekci ubytování a stravování.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Přímá obslužná péče je zajišťována pracovníky v sociálních službách. Tato sociální služba spočívá v podpoře uživatelů při úkonech péče o vlastní osobu a zahrnuje činnosti při každodenním kontaktu pracovníků s klienty v souvislosti se zabezpečením psychosomatických potřeb, např. poskytování pomoci při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně nebo vytvoření podmínek pro osobní hygienu.

Současně se v rámci služby snažíme o zajištění kontaktů se společenským prostředím, kdy jde o zprostředkování kontaktů s rodinnou, s komunitou, vrstevníky apod.

Zajišťujeme kontakt klientů s dalšími lidmi– s dobrovolníky, s farníky místní církve a lektory aktivizační a zájmové činnosti. Pro klienty jsou tak organizovány různé programy: opékání buřtů, procházky po vesnici, tvoření sezóních dekorací a jiných výrobků, vánoční koncerty, hudební koncerty a estrády.

Zdravotní ošetřovatelská péče je poskytována v rozsahu vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně odbornosti 913 – sestra v sociálních službách.

Ošetřovatelská péče je prováděna na základě indikací praktického lékaře klienta vlastními registrovanými zdravotními sestrami.